Natur & Teknik:
I vår verksamhet är vi ute både för och eftermiddag. Då besöker vi olika platser i vår närmiljö. Vi har planerad utedag en gång/vecka. Då går vi till olika skogar för att lära oss om växter, djur, allemansrätt, Hitta Vilse och hur vi kan påverka vår miljö. Vi har då styrda aktiviteter men även fri lek. Barnen är fantastiskt duktiga på att sysselsätta sig och leka med olika naturmaterial.

Teknik och programmering är något vi gillar på Tingeling. Vi arbetar då mycket med vår Blue Bot och Ipad. Teknik och programmering är ämnen som finns med i vår nya läroplan-18 och det gör att vi kommer fortsätta utvecklas i detta område. Vi kommer experimentera, testa olika uppfinningar, programmera olika kommandon osv. Vår Blue Bot kommer finnas med i olika ämnen/aktiviteter i verksamheten.

Mål Lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
*förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik


Tema"Språk och bokstavslek"
Under året kommer vi att dela in barngruppen i olika grupper beroende på ålder, behov och utveckling.
Vi kommer i temat att fokusre på barnens språkutveckling och då utgå mycket från Bornholmsmetoden, framförallt då "språktåget". Delar som munmotorik, stavelser, rim-ramsor, ljud osv. är det vi kommer fokusera på genom att bl a ta hjälp av olika material. Vi kommer att arbeta med en del olika böcker för att stärka begrepp och språkutveckling. De äldre barnen kommer också få bekanta sig med bokstäverna i vårt alfabet.

Mål lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

*ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.


Rörelse/hälsa:
Varje vecka har vi planerade rörelsetid utöver den spontana rörelsen som sker i verksamheten. Barnen kommer få testa på olika sporter, olika danser, hinderbanor och andra rörelseaktiviteter. Vi kommer besöka olika fritidshallar/planer och miljöer för att utöva de olika aktiviteterna.


Mål lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:
*motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.Hållbar utveckling:
Vi pratar mycket om vad som händer med vår miljö. Då vi hela tiden hör att miljön påverkas av allt vi gör, vad kan vi då bidra med på förskolan för att hjälpa våra skogar, vatten osv. 
*Skräpplockning, vi plockar upp skräp när vi ser det slängt i naturen. Vi tar med oss vårt skräp hem.
*Elektricitet, släcka alltid lampan när du går från rummet.
*Sparsam med vattnet när vi tvättar oss
*Släng inte mat, vi försöker äta upp.
*källsortering och återvinning
*odla våra egna grönsakerMål lpfö-18
Förskolan ska ge bvarje barn förutsättningar att utveckla:
*förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Matematik:
Vi arbetar med att få in det matematiska tänket i våra olika aktiviteter. Att få med sig det logiska tänket och en förståelse av hur matematiken fungerar och påverkar vår vardag. Barnen får bl a ta del av sortering, följe och se mönster, former, siffror, ramsräkning, antal, begrepp som stor-liten, likheter-olikheter, tid och rum, mätning osv.

Vi arbetar med olika material och hjälpmedel.

Mål lpf-18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:
*förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och dsamband mellan begrepp