Natur, Teknik & IKT:
I vår verksamhet är vi ute både för och eftermiddag. Då besöker vi olika platser i vår närmiljö. Vi har planerad utedag en gång/vecka. Då går vi till olika skogar för att lära oss om växter, djur, allemansrätt, Hitta Vilse och hur vi kan påverka vår miljö. Vi har då styrda aktiviteter men även fri lek. Tillsammans får vi uppleva vår natur på bästa sätt.

Teknik och programmering är något vi gillar på Tingeling. Vi arbetar med vår Blue Bot och Ipad och försöker utmana oss inom olika områden.
Ipad använder vi som ett verktyg i vår verksamhet för att kunna utveckla och lära oss om olika delar inom IT och andra ämnen.
Vår Blue Bot kommer finnas med i olika ämnen/aktiviteter i verksamheten, vi lär oss att programmera tillsmammnas med den.
Vi experimenterar och undersöker vad teknik är och vart den finns i vår vardag. Det blir många fina samtal tillsammans. 

Mål Lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
*förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
*förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
Tema: "Lek och Lär med Babblarna"
Under 2023 arbetar vid med de olika babblarna (Diddi, Doddo, Dadda, Bibbi, Bobbo, Babba)
Varje Babblare står för ett läroplans mål. Detta gör att vi under året kan arbeta med flera mål från vår läroplan och föra in dem i vår verksamhet på ett roligt och utvecklande sätt.


Mål lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:
Diddi: förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
Doddo: intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
Dadda: förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, naturen och samhälle påverkar varandra
Bibbi: förståelse för rum,tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönstewr, antal,ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
Bobbo: motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning dsamt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
Babba: ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka mred ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syftenRörelse/hälsa:
Varje vecka har vi planerade rörelsetid utöver den spontana rörelsen som sker i verksamheten. Barnen kommer få testa på olika sporter, olika danser, hinderbanor och andra rörelseaktiviteter. Vi kommer besöka olika fritidshallar/planer och miljöer för att utöva de olika aktiviteterna.


Mål lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:
*motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.Hållbar utveckling:
Vi pratar mycket om vad som händer med vår miljö. Då vi hela tiden hör att miljön påverkas av allt vi gör, vad kan vi då bidra med på förskolan för att hjälpa våra skogar, vatten osv. 
*Skräpplockning, vi plockar upp skräp när vi ser det slängt i naturen. Vi tar med oss vårt skräp hem.
*Elektricitet, släcka alltid lampan när du går från rummet.
*Sparsam med vattnet när vi tvättar oss
*Släng inte mat, vi försöker äta upp.
*källsortering och återvinning
*odla våra egna grönsaker
*vi är rädda om vår miljö och våra sakerMål lpfö-18
Förskolan ska ge bvarje barn förutsättningar att utveckla:
*förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling


Matematik:
Vi arbetar med att få in det matematiska tänket i våra olika aktiviteter. Att få med sig det logiska tänket och en förståelse av hur matematiken fungerar och påverkar vår vardag. Barnen får bl a ta del av sortering, följe och se mönster, former, siffror, ramsräkning, antal, begrepp som stor-liten, likheter-olikheter, tid och rum, mätning osv.

Vi arbetar med olika material och hjälpmedel.

Mål lpf-18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:
*förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp